Poslovna kultura in  poslovna politika družbe KLS

Poslovna kultura in poslovna politika družbe KLS

Poslovna kultura družbe KLS temelji na visoki stopnji medsebojnega spoštovanja vseh, ki sodelujemo pri doseganju ciljev družbe KLS. KLS je družbeno odgovorno podjetje in čuti veliko odgovornost do odjemalcev, sodelavcev, lastnikov, dobaviteljev in okolja. Smo storitveno naravnano podjetje.

Osnovni cilj družbe je dolgoročno uspešno in stabilno poslovanje. Za dosego tega cilja je potreben stalen napredek in razvoj družbe. Da bi se družba lahko stalno in uspešno razvijala mora vlagati dovolj velika finančna sredstva v razvoj trga, proizvodov, procesov in kadrov. Zato mora družba trajno poslovati s tako visoko dodano vrednostjo, ki bo omogočila dolgoročno optimalno poslovanje in razvoj družbe. Optimalno poslovanje razumemo kot stalno povečevanje zadovoljstva odjemalcev, lastnikov, zaposlenih, dobaviteljev in okolja.

Takšen cilj lahko dosegamo le tako, da naša družba dobavljala svoje proizvode najnaprednejšim odjemalcem po svetu in povečuje svoj tržni delež na svetovnem trgu. Zato je naša največja skrb namenjena temu, da svojim odjemalcem dobavljamo proizvode, ki v celoti izpolnjujejo njihove zahteve in pričakovanja glede kakovosti proizvodov in storitev, pravočasnosti dobav ter hkrati izpolnjujemo vse njihove posebne zahteve.

Zavedamo se, da kakovosti proizvodov ne dosežemo le s kontrolo izdelkov. Zato posvečamo veliko pozornost preizkušanju tehnične ustreznosti proizvodov, kakovosti materialov, tehnoloških postopkov, zanesljivosti proizvodnih procesov in znanju zaposlenih. V ta namen vzdržujemo tesne stike z odjemalci in dobavitelji, da bi v čim boljši meri uskladili naša in njihova pričakovanja.

Pri uresničevanju svoje poslovne politike se srečujemo z ostro globalno konkurenco drugih proizvajalcev enakih proizvodov. Zato nenehno izboljšujemo kakovost naših proizvodov, načine in roke dobavljanja ter se hitro odzivamo na zahteve naših odjemalcev in na razmere na trgu. Za vzdrževanje naše konkurenčnosti stalno zmanjšujemo stroške. V ta namen optimiziramo posamezne vrste stroškov, ki jih določamo z obdobnimi cilji in jih redno pregledujemo.

Vemo, da je kakovost proizvodov, rast produktivnosti in sposobnost pravočasnega dobavljanja ob hkratni skrbi za naše okolje možno doseči le z učinkovitim skupinskim in strokovnim delom zaposlenih, kar je zajeto v vseh planih KLS.

Vodstvo družbe vodi podjetje tako, da omogoča realizacijo načrtovane poslovne politike in ciljev družbe in z doseženimi rezultati stalno izboljšuje kakovost dela in zadovoljstvo vseh, ki z nami sodelujejo.

Smo zelo fleksibilni in se prilagajamo posebnim zahtevam naših odjemalcev. Spremljamo zadovoljstvo vseh odjemalcev in sprejemamo potrebne ukrepe za ohranitev njihovega visokega zadovoljstva z našo kakovostjo proizvodov in storitev.

Osnova je samospoštovanje

Že od leta 1974 zagotavljamo:

  • delovna mesta,
  • razvoj in
  • podporo lokalnemu okolju.